ସହାନୁଭୂତିର ଶବ୍ଦ ଛୋଟ ଏବଂ କହିବାକୁ ଛୋଟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା’ର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ପ୍ରକୃତରେ ଅସୀମ – ମଦର ଟେରେସା

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *